Regulamin

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
§ 1 Podstawowe pojęcia

1. Sprzedawca; Usługodawca – Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.Fotino.pl.pl prowadzony jest przez Stanisława Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo „KASTA” Stanisław Wiśniewski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Plac Pokoju 23/25, 84-300 Lębork, 841-100-10-05, REGON 770510213, adres poczty elektronicznej: pomoc@Fotino.pl.pl, numer telefonu: +48 (59) 86 32 400 oraz numer faksu: +48 (59) 86 32 401.

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną Fotino.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

7. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

a) Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. W Sklepie Internetowym dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Zamówienia

§ 2 Wymagania techniczne

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta wymagań technicznych zawartych w dziale Pomoc na stronie www.Fotino.pl.pl.

2. Pliki zawierające zdjęcia Klient powinien przesłać w formacie jpg. Przesłanie plików graficznych w innym formacie odbywa się na ryzyko Klienta. Przesyłanie plików za pomocą nośników danych, tj. płyt CD/DVD itp., również odbywa się na ryzyko Klienta. Zaleca się skopiowanie przesyłanych plików przed ich wysłaniem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę dostarczonych danych oraz nośników danych.

3. Podczas transferu zdjęć na serwer Serwisu nie należy używać polskich liter w nazwach plików.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za efekty używania narzędzi dostarczonych wraz z programem służącym do wysyłania zdjęć, a w szczególności niewłaściwego kadrowania, korygowania kolorystycznego i gęstościowego, z których Klient samodzielnie skorzystał, niezależnie od sugestii Usługodawcy.

5. Wszystkie przesłane zdjęcia są domyślnie korygowane pod względem kolorystycznym i gęstościowym. Jeżeli zdjęcia nie mają podlegać korekcie, Klient jest zobowiązany do przesłania informacji o tym fakcie wraz z plikami. Do przesłania informacji należy użyć pola „uwagi” w programie służącym do wysyłki zdjęć.

6. W celu uzyskania maksymalnego odwzorowania kolorów zalecane jest przekonwertowanie zdjęć do profilu kolorystycznego dostępnego w ramach Serwisu.

7. Serwis może dokonać automatycznej korekcji czerwonych oczu na zdjęciach na wyraźne życzenie Klienta. Automatyczna korekcja czerwonych oczu jest zgodna ze standardem producenta oprogramowania i pozwala na skorygowanie defektu czerwonych oczu z pierwszego planu, pod warunkiem, iż oczy skierowane są prostopadle do kierunku fotografowania. W celu umożliwienia samodzielnej korekcji czerwonych oczu Serwis udostępnia opcję korekcji w dostarczonym programie służącym do przesyłania plików na serwer Serwisu.

8. W przypadku zdjęć przygotowanych w formacie cyfrowym, to znaczy o stosunku boków 3:4, Usługodawca będzie w odpowiedni sposób dokonywał kadrowania zdjęć w celu zrealizowania Zamówienia polegającego na wykonaniu odbitek, których stosunek boków jest inny niż 3:4. Serwis udostępnia moduł pozwalający dokonać zmiany stosunku boków w dostarczonym programie służącym do transferu plików na serwer Serwisu.

9. Ze względów technologicznych skrajne partie zdjęcia są kadrowane. Kadrowanie może objąć do 5% kadru.

10. Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące Zamówienia należy przesyłać na adres pomoc@Fotino.pl.pl.

§ 3 Usługi Serwisu

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi dla Klientów nieprofesjonalnych, tj.: Klientów nie prowadzących działalności gospodarczej lub zawodowej w zakresie usług fotograficznych

a) wywoływanie zdjęć
b) wykonywanie fotoksiążek, fotoobrazów, fotokalendarzy, fotopuzzli, fotoceramiki, fotoprezentów;
c) wykonywanie zamówień nietypowych według indywidualnie ustalonych warunków; zwane dalej „Usługami”.

2. Usługodawca świadczy również powyższe Usługi na rzecz Klientów profesjonalnych, tj. Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie usług fotograficznych, na warunkach indywidualnie uzgodnionych.

3. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
§ 4 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym Fotino.pl.pl
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Fotino.pl.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail w terminie dwóch dni roboczych.
3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę, b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, w godzinach 10:00-17:00.
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
6. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem.
7. Przy każdym produkcie wyświetlana jest minimalny koszt dostawy.
8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody Konsumenta.
§ 6 Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Wysyłka Towaru następuje za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty Towaru w siedzibie Sprzedawcy oraz dowóz Towaru przez Sprzedawcę do miejsca odbioru Towaru.
2. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i sporządzenia odpowiedniego protokołu z udziałem dostawcy. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
3. Koszty dostawy określone są w oddzielnym cenniku pod adresem: http://www.Fotino.pl.pl/cennik.php
4. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
5. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 24 godzin. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

§ 7 Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy :
numer rachunku: 04 1140 2004 0000 3302 3796 6364
Przedsiębiorstwo KASTA
plac Pokoju 23/25
84-300 Lębork

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Plac Pokoju 23/25, 84-300 Lębork Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
4. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Plac Pokoju 23/25, 84-300 Lębork
5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§ 9 Prawa i obowiązki stron
1. Klient oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z praw autorskich i pokrewnych w stosunku do zdjęć, które są przesyłane w ramach Sklepu Internetowego
2. Klient oświadcza, że zawartość zdjęć przekazanych do obróbki nie narusza praw osób trzecich.
3. Sprzedawca nie odpowiada wobec osób trzecich za treść przekazanych mu zdjęć.
4. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie opracowań zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) ma uzasadnione wątpliwości czy Klientowi przysługują prawa autorskie do przekazanych zdjęć;
b) zachodzi przypuszczenie, że zdjęcia naruszają dobra osobiste lub prawa osób trzecich;
c) zdjęcia zawierają treść niezgodną z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub moralnością, w szczególności zdjęcia drastyczne, obsceniczne, pornograficzne;
d) przesłane przez Klienta pliki budzą wątpliwości co do ich zawartości, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż zawierają oprogramowanie mogące uszkodzić systemy informatyczne Sprzedawcy;
e) zdjęcia pozostają w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, w szczególności stanowią bezpośrednią lub pośrednią reklamę lub promocję podmiotu konkurencyjnego.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zdjęć przekazywanych mu przez Klienta oraz nie prowadzi bieżącej kontroli przekazywanych mu zdjęć.
7. Zamieszczane przez Klientów treści w obrębie Sklepu nie wyrażają poglądów Sprzedawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
8. Sprzedawca nie będzie rozpowszechniać zdjęć przekazanych mu przez Klienta bez jego zgody.
§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
3. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
5. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
7. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
§ 11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu http://www.Fotino.pl.pl/regulamin.php
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2014.

Ciasteczka

  1. Co to są pliki cookies?

   1. Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, serwisów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
  2. Jakie funkcje spełniają cookies?

   1. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić jakie strony przeglądał on przed i po wejściu na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).
  3. Do czego używamy ciasteczek?

   1. zapamiętania danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła,
   2. zapamiętania towarów dodanych przez Ciebie do koszyka,
   3. dostosowania treści strony do Twoich zainteresowań
   4. zbieranie danych statystycznych Serwisu Internetowego Fotino.pl, co umożliwia nam rozwijanie serwisu zgodnie z preferencjami naszych Klientów

 

  1. Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

   1. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
  2. Rodzaje ciasteczek używanych na stronach Fotino.pl

   1. Pliki niezbędne do działania serwisu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu Internetowego Fotino.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
   2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
   3. Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
   4. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;
   5. Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez serwis lub przez współpracujące z serwisem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
   6. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, z serwisem

 

  1. Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

   1. Tak, korzystając ze Strony Fotino.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z serwisem podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, a także od firm realizujących na Stronach Fotino.pl kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

 

 1. Tak się zmienia ustawienia przeglądarek, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies:

  1. Internet Explorer
  2. Firefox
  3. Opera
  4. Chrome